Radošo darbu konkurss „Es dzīvoju Latvijā”

25.01.2013

 

Latvija ir mūsu zeme, mūsu mājas. Radošo darbu konkurss „Es dzīvoju Latvijā” ilgtermiņā nodrošina trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu bērniem iespēju izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi un kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem.

 

Piedaloties konkursa aktivitātēs, jaunieši paplašina savu redzesloku, izkopj valodas stila izjūtu, ceļ pašapziņu un pašnovērtējumu. Pasākumu komplekss veicina jauniešus pozitīvi attiekties pret savu zemi, vēlmi risināt tās ekonomiskās un sociālās problēmas, izteikt savu viedokli radošā darbā, skaidrot un aizstāvēt to komunikācijā ar sabiedrību. Radošo darbu konkurss „Es dzīvoju Latvijā” tiek rīkots projekta „Integrācijas ABC” ietvaros.

 

Konkursa mērķauditorija

Radošo darbu konkursā piedalās jaunieši, kuri nav ieguvuši Latvijas pilsonību un ir trešo valstu valstspiederīgo vai nepilsoņu bērni, kuru vecāki dzīvo Latvijā vai dažādu iemeslu dēļ ir devušies uz ārzemēm.

 

Konkursa noteikumi

Konkurss ir atklāts. Konkursā aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 14 līdz 19 gadiem, kuri izglītību gūst Latvijas mācību iestādēs. Darbu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 31. marts.

Vērtējot darbus, tos paredzēts dalīt divās vecuma grupās: pamatskola, 7.–9. klašu audzēkņi (14–16 gadīgie) un vidusskola 10.–12. klašu audzēkņi (16–19 gadīgie).

Iesniegtos darbus vērtē žūrijas komisija trīs cilvēku sastāvā. Trīs labākie darbi no abām vecuma grupām tiks izvirzīti apbalvošanai.  

Radošo darbu konkurss noslēgsies 2013. gada 10. maijā ar izglītojošu, literāri muzikālu pasākumu “Pasaka un nepasaka”, kurā:

· uzstājas labāko darbu autori ar sava darba prezentāciju,

· konkursa labāko darbu un skolu prezentācija autora, skolas (krievu, ukraiņu, baltkrievu, ebreju, igauņu u.c.) dzimtajā un latviešu valodā,

· konkursa uzvarētāju apbalvošana

· “Sprīdīšu” skolas radošajās darbnīcās tapušo “Labo darbu vārdnīcas” materiālu prezentācija,

· mazākumtautību skolu un biedrību bērnu un jauniešu māksliniecisko kolektīvu koncerts,

· skolas, kuras piedalījušās ar lielāko audzēkņu skaitu, tiek uzaicinātas, projekta ietvaros, piedalīties kopā ar „Sadarbības platformas starpkultūru dialoga veidošanai Latvijā” Eiropas Savienības Dārza svētkos Vērmanes dārzā, prezentējot sevi.

 

Konkursa gaita tiek atspoguļota RLB mājaslapā.

Konkursā iesniegtie darbi netiek atgriezti iesniedzējiem, kā arī RLB ir tiesīga tos izmantot publicitātes un reklāmas pasākumos bez papildu atlīdzības darbu autoriem.

RLB ir tiesības labākos darbus publiskot biedrības un sadarbības partneru mājas lapās, kā arī sabiedrības integrācijas projekta blogā www.sadarbibasabc.lv.

 

KONKURSA NOLIKUMS

Lai ilgtermiņā veicinātu, popularizētu un nodrošinātu trešo valstu valstspiederīgo un nepilsoņu bērnu iespēju izzināt un pilnveidot savu priekšstatu par Latvijas vēsturi un kultūru, veidot izpratni par nacionālās identitātes jautājumiem, Rīgas Latviešu biedrība izsludina radošo darbu konkursu ES DZĪVOJU LATVIJĀ.

MĒRĶIS

Konkursa mērķis ir rosināt jauniešu interesi par Latvijas vēsturi, veidot izpratni par kultūrvēstures un identitātes jautājumiem. Veicināt jauniešu patstāvīgu radošo darbu, savas attieksmes un spriedumu veidošanu un spēju saskatīt pasaules kopsakarības un problēmas.

ORGANIZATORI

Rīgas Latviešu biedrība, Latvijas Krievu kultūras biedrība (projekts “Integrācijas ABC”).

DALĪBNIEKI

Radošo darbu konkursā var piedalīties jaunieši no 14 līdz 19 gadiem, kuri iegūst  izglītību  Latvijas mācību iestādēs, bet nav saņēmuši  Latvijas pilsonību un ir trešo valstu valstspiederīgo vai nepilsoņu bērni, kuru vecāki dzīvo Latvijā vai dažādu iemeslu dēļ ir devušies uz ārzemēm.

NORISE

Konkursa dalībniekam jāiesniedz rakstisks radošais darbs par tēmu: ES DZĪVOJU LATVIJĀ.

Konkursa darba formas izvēle ir brīva. Tas var būt domraksts, literārs darbs (eseja, īsais stāsts, dzeja, luga u.c.). Konkursa darbā jāizklāsta Latvijas vēstures, kultūras, sociālās vai ekonomiskās norises, paša piedzīvotais vai Latvijas nākotnes redzējums: ierosinājumi, priekšlikumi.   Darbā jāatklāj autora personiskā attieksme par aprakstīto notikumu, problēmu, jābūt mērķtiecīgam un pārdomātam valodas līdzekļu lietojumam, jānorāda izmantotie avoti. 

Darba apjoms: līdz  5 000 zīmēm (vecuma grupa no 14–16 gadiem),

līdz 7 000 zīmēm (vecuma grupa no 17–19 gadiem).

Darbs iesniedzams datorsalikumā.


Darbam jāpievieno ziņas par autoru:

vārds, uzvārds, dzimšanas gads,

mācību iestāde un mācību iestādes adrese, skolotāja – konsultanta vārds un uzvārds, e-pasta adrese;

konkursa darba autora e-pasta adrese un kontakttālrunis.

LAIKS UN VIETA

Darbu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 31. marts.

Darbs ar norādi „Radošo darbu konkursam ES DZĪVOJU LATVIJĀ” iesniedzams elektroniski, saņemot apstiprinošu atbildi par darba pieņemšanu konkursam.

e-pasts: gaida.jablovska@rlb.lv.

KRITĒRIJI

Darbam jāatbilst šādiem kritērijiem:

·  konkursam atbilstošas tēmas izvēle;

·  zināšanas Latvijas vēsturē, kultūrā, to praktisks izmantojums tiks uzskatīts par priekšrocību,

·  autora personiskās attieksmes un sava viedokļa atklāsme;

· valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums;

·  izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norāde:

· radoša pieeja darbam.

VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA

Darbus vērtēs RLB un Latvijas Krievu kultūras biedrības izveidota žūrijas komisija trīs cilvēku sastāvā. Vērtēšanā tiks piesaistīti brīvprātīgā darba veicēji – Latvijas augstskolu studenti. Darbu vērtēšana notiks  divās grupās: autoru vecums 14–16 gadi

 (7.–9. klašu audzēkņi) un autoru vecums 16–19 gadi (10.–12. klašu audzēkņi).

Konkursa dalībnieku apbalvošana notiks Noslēguma pasākumā “Pasaka un nepasaka” 2013. gada 10. maijā Rīgas Latviešu biedrībā.

Balvas (abās vecuma grupās):

1. vieta – LVL 30,00 (Dāvanu karte).

2. vieta – LVL 20,00 (Dāvanu karte).

3. vieta – izdevniecību “Madris”, “Mansards” u.c. vērtīgas grāmatas.

 

Paredzētas arī veicināšanas un simpātiju balvas.

Uzdrošinieties mēģināt!

 

INFORMĀCIJA

Kontakttālruņi: mob. tālr. 29527875 (Gaida Jablovska).
e-pasts: gaida.jablovska@rlb.lv.

 

 

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.

75% no projekta finansē Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds, nacionālais līdzfinansējums – 25%.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)