Brīvprātīgais darbs Olaines novadā

 

Tev ir iespēja veikt brīvprātīgo darbu savā novadā un par to saņemt apliecinājumu! 

 

Kas Tev jādara?

1. Reģistrējies portālā brīvprātīgie.lv.

2. Iepazīsties ar brīvprātīgā darba misijām.

3. Izvēlies misiju un sāc krāt stundas.

4. Kad esi nostrādājis 50 saņem apliecinājumu.

 

Ko Tev tas dos?

1. Jaunu pieredzi un prasmes, kā arī iespēju CV pievietot apliecinājumi, ka esi strādājis brīvprātīgajā darbā.

2. Ja esi vecumā no 15 līdz 17 gadiem un atbilsti citiem kritērijiem, kas norādīti "Kārtībā, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā" un būsi nostrādājis vismaz 30 stundas brīvprātīgajā darbā Tev vieta tiks piešķirta prioritāri.

3. Noteikti būs vēl dažādas iespējas tieši brīvprātīgajiem!

 

 

 

 

Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas

Olaines novadā

                       

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.   Jauniešu brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijas (turpmāk – Vadlīnijas) nosaka kārtību, kādā tiek apliecināta personas pieredze, kas gūta, veicot brīvprātīgo darbu biedrībā, nodibinājumā, pašvaldībā, kā arī valsts vai pašvaldības iestādē Olaines novadā (turpmāk – BD organizētājs).

1.2.   Jauniešu brīvprātīgais darbs ir orientēts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina viņu zināšanu, prasmju, iemaņu un attieksmju attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Uz jauniešu brīvprātīgo darbu attiecināmi darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvajos aktos noteiktie aizliegumi un ierobežojumi.

1.3.   Jaunietis veic brīvprātīgo darbu bez atlīdzības, nestājoties ar BD organizētāju darba tiesiskajās attiecībās. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot BD organizētāja vai trešās personas peļņas gūšanas nolūkā.

1.4.   Brīvprātīgā darba veicējs (turpmāk – BD veicējs) var būt jaunietis vecumā no 13 – 25 gadiem. Jauniešu brīvprātīgā darba koordināciju veic Olaines novada jaunatnes lietu speciālists (turpmāk – Koordinators), sadarbojoties ar visiem BD organizētājiem Olaines novadā.

1.5.   Personas brīvprātīgā darba pieredze tiek dokumentāli apliecināta, izsniedzot apliecinājumu par veikto brīvprātīgo darbu (turpmāk – Apliecinājums) (1.pielikums), kuru sagatavo Koordinators.

1.6.   Par Apliecinājuma izsniegšanu BD veicējiem atbilstoši šīm vadlīnijām lemj brīvprātīgā darba Koordinators.

1.7.   Vadlīnijas ir publiski pieejamas tīmekļa vietnē www.olainesjauniesiem.lv.

 

2.      Vienošanās par brīvprātīgā darba veikšanu

2.1.   Lai veiktu brīvprātīgo darbu, jaunietim jāaizpilda BD veicēja pieteikuma anketa (2.pielikums). Elektroniskā pieteikuma anketa pieejama tīmekļa vietnē www.olainesjauniesiem.lv sadaļā brīvprātīgais darbs. Klātienē anketu var aizpildīt Olaines Jauniešu centrā “Popkorns” Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā.

2.2.   Pēc BD organizētāja vai paša jaunieša iniciatīvas par brīvprātīgā darba veikšanu var slēgt rakstveida vienošanos par brīvprātīgā darba veikšanu (turpmāk – Vienošanās) (3.pielikums). Ja brīvprātīgais nav pilngadīgs, slēdzot Vienošanos starp BD organizētāju un brīvprātīgo, nepilngadīgā brīvprātīgā likumiskais pārstāvis dod savu piekrišanu. Pielikumā pievienotā Vienošanās ir paraugs, BD organizētājs var to pielāgot pēc nepieciešamības.

2.3.   Brīvprātīgais darbs var tikt veikts arī bez rakstiskas Vienošanās slēgšanas – pusēm mutiski vienojoties. Arī šajā gadījumā var tik veikta stundu uzskaite.

 

3.      BD veicēja tiesības un pienākumi

3.1. BD veicēja pienākumi:

3.1.1. apzinīgi un godprātīgi pildīt brīvprātīgo darbu BD organizētāja noteiktā kārtībā un termiņā;

3.1.2. veicot brīvprātīgo darbu, darboties saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērot brīvprātīgā darba organizētāja rīkojumus, uzdevumus un darbavietas iekšējos normatīvos aktus, darba aizsardzības, drošības tehnikas un darba higiēnas prasības;

3.1.1. saudzīgi izturēties pret BD organizētāja mantu;

3.2. BD veicēja tiesības:

3.2.1. saņemt no BD organizētāja pilnīgu informāciju, kas nepieciešama brīvprātīgā darba izpildei;

3.2.2. saņemt no BD organizētāja kompensāciju par izdevumiem, kas radušies pildot brīvprātīgo darbu, ja tas iepriekš rakstveidā saskaņots ar BD organizētāju;

3.2.3. saņemt no BD organizētāja rakstveida apliecinājumu brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņā par brīvprātīgajā darbā pavadīto laiku;

3.2.4. brīvprātīgā darbu veikt drošos un veselībai nekaitīgos apstākļos.

 

 

 

4.      Brīvprātīgā darba stundu uzskaite

4.1.   BD organizētājs par katru brīvprātīgo, kas izteicis vēlmi uzskaitīt stundas, veic atzīmes BD veicēja darba stundu uzskaites grāmatiņā, norādot brīvprātīgā veiktos darbus, nostrādāto stundu skaitu apliecinot ar parakstu.

4.2.   BD veicējs var noslēgt rakstisku vai mutisku vienošanos vienlaicīgi ar vairākiem BD organizētājiem Olaines novadā, tādējādi viņa nostrādātās stundas summēsies.

4.3.   BD veicēja darba stundu uzskaites lapu var saņemt Olaines Jauniešu centrā “Popkorns” Veselības ielā 7, Olainē, Olaines novadā.

 

5.      Brīvprātīgā darba Apliecinājums

5.1.   Apliecinājuma izdošanas mērķis ir sniegt trešajām personām pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu informāciju par pienākumiem, kurus brīvprātīgais veicis pie konkrētā BD organizētāja, kā arī par brīvprātīgā darba veikšanai veltīto laiku un tā ietvaros pilnveidotām prasmēm.

5.2.   Apliecinājums tiek izsniegts vienu reizi gadā par kopējo gada laikā nostrādāto stundu skaitu, ja nostrādātas vismaz 50 brīvprātīgā darba stundas.

5.3.   Par Apliecinājumā sniegto ziņu patiesumu atbild katrs BD organizētājs, pie kura jaunietis ir veicis brīvprātīgo darbu.

5.4.   Apliecinājums tiek sagatavots datorsalikumā, divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts brīvprātīgajam, bet otrs – glabāts pie Koordinatora ne mazāk par 2 gadiem.

5.5.   Par Apliecinājumu izsniegšanu brīvprātīgajiem citos gadījumos lemj Koordinators.

 

 

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)