OLAINES NOVADA JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSA NOLIKUMS

 

 1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
  1. Olaines novada jauniešu projektu konkursa (turpmāk tekstā – Konkurss) organizētājs ir Olaines novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pašvaldība), Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, reģistrācijas Nr. 90000024332.
  2. Konkursā projekta (turpmāk tekstā – Projekts) aktivitāšu mērķauditorija ir jaunieši (13 g.v. – 25 g.v.).
  3. Pašvaldības izpilddirektors līdz kārtējā gada 1.februārim nosaka 2 (divus) Projekta pieteikumu (turpmāk tekstā – Pieteikumu) iesniegšanas termiņus - 1 (vienu) martā un 1 (vienu) septembrī.
  4. Pašvaldība izsludina Konkursu, publicējot informāciju Pašvaldības interneta mājaslapā www.olaine.lv, jauniešu mājaslapā www.olainesjauniesiem.lv un informatīvajā izdevumā “Olaines Domes Vēstis”.
  5. Pašvaldības izpilddirektors apstiprina Konkursa komisiju (turpmāk tekstā – Komisija) 5 (piecu) cilvēku sastāvā.

 

 1. KONKURSA MĒRĶIS UN UZDEVUMI
  1. Konkursa mērķis ir veicināt Olaines novada jauniešu iniciatīvu un līdzdalību sabiedriskajos procesos Olaines novadā, sniedzot finansiālu atbalstu jauniešu idejām.
  2. Konkursa uzdevumi:

1) sniegt iespēju jauniešiem iegūt jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un realizēšanā;

2) sekmēt atbildības sajūtas, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos jauniešos;

3) sniegt iespēju jauniešiem ietekmēt jaunatnes politiku Olaines novadā.

 

 1.  PROJEKTA IESNIEGŠANA UN ĪSTENOŠANA
  1. Projekta iesniedzējs var būt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā, vai Olaines novadā esošas izglītības iestādes audzēknis vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kurš realizē projektu Olaines novadā.
  2. Projektu var iesniegt individuāli vai divatā.
  3. Projekta iesniedzējs, izstrādājot Projektu, piesaista Projekta vadītāju – attiecīgās jomas atbildīgo pašvaldības institūcijas darbinieku.
  4. Projekta iesniedzējs un Projekta vadītājs var vienlaicīgi īstenot vairākus Projektus.
  5. Pieteikumu (1. pielikums) iesniedz Pašvaldībā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā un elektroniski nosūta uz jaunatnes lietu speciālista e-pasta adresi.
  6. Iesniedzot Pieteikumu Pašvaldībā, Projekta iesniedzējs un Projekta vadītājs piekrīt Pieteikumā norādīto personas datu apstrādei Pašvaldībā.
  7. Iesniegtajam Pieteikumam var pievienot citus dokumentus, kurus Projekta iesniedzējs un Projekta vadītājs uzskata par būtiskiem Projekta izvērtēšanai.
  8. Projekta iesniedzējs un Projekta vadītājs (turpmāk tekstā – Projekta īstenotāji) ir atbildīgi par projekta īstenošanu un finansiālo līdzekļu izmantošanu saskaņā ar iesniegtā Pieteikuma izdevumu tāmi.
  9. Projekta vadītājs, īstenojot projektu, Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē uzskatāms par Pārzini, kurš ir atbildīgs par to, lai ievērotu Fizisko personu datu aizsardzības likumu, nodrošinātu personu datu aizsardzību. Projekta vadītājs ir atbildīgs par personas datu apstrādes labās prakses principu ievērošanu, atļauju saņemšanu no projekta dalībniekiem par fotogrāfiju un video materiālu uzņemšanu, publicēšanu un nodošanu publicēšanai Pašvaldībai, kuras mērķis ir sabiedrības interešu ievērošana un  publiskās varas uzdevuma realizēšana.
  10. Projektiem jābūt īstenotiem līdz kārtējā gada 4.decembrim.
  11. Projekta īstenotāji ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pēc Projekta beigām vai līdz kārtējā gada 11.decembrim iesniedz Komisijas priekšsēdētājam saturisko atskaiti (2. pielikums).

 

 1. KONKURSA PRASĪBAS UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
  1. Projektam jābūt rakstiski saskaņotam ar iestādi, kurā realizēs Projektu, un ar citām Projektā iesaistītajām iestādēm.
  2. Komisija izvērtē iesniegtos Pieteikumus un pieņem lēmumu par to atbalstīšanu vai noraidīšanu 1 (vienas) nedēļas laikā pēc Pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. Lēmumu Pieteikuma iesniedzējam nosūta elektroniski uz Pieteikumā norādītajām e-pasta adresēm 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Komisijas protokola apstiprināšanas Olaines novada domes sēdē. Iesniegtos Pieteikumus atpakaļ neizsniedz, tie pastāvīgi glabājas Pašvaldībā, kā pielikums Olaines novada domes sēdes protokolam.
  3. Komisija vērtē iesniegtā Projekta saturu, aktualitāti, nozīmīgumu Olaines novadam, mērķauditorijas lielumu, noformējumu, nepieciešamo finansējumu, atbilstību Konkursa tēmām:

1) jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;

2) Olaines novada attīstība un teritorijas labiekārtošana;

3) pozitīva Olaines novada tēla veidošana un popularizēšana Olaines novada iedzīvotāju vidū un valstī;

4) jauniešiem draudzīgas vides veidošana skolā un sabiedrībā;

5) jauniešu līdzdalība sabiedrības dzīvē un pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā;

6) jauniešu informētības veicināšana;

7) brīvprātīgais darbs;

8) integrācija;

9) drošība;

10) vides aizsardzības pasākumi;

11) aktīva dzīvesveida veicināšana;

12) jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana.

 1. Projekta organizēšanā, īstenošanā un norisē pēc iespējas vairāk jācenšas iesaistīt Olaines novada jauniešus.
 2. Ikvienā publikācijā, ko Projekta īstenotāji raksta un izplata, obligāti jānorāda informācija “Projektu īsteno ar Olaines novada pašvaldības finansiālu atbalstu”.

 

 1. FINANSĒJUMA KĀRTĪBA
  1. Olaines novada dome pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu Pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām Projekta īstenošanai.
  2. Finansējumu piešķir saskaņā ar Komisijas lēmumu, pamatojoties uz Projekta finanšu izdevumu tāmi. Komisijai ir tiesības piešķirt finansējumu nepilnā apmērā, neatbalstot atsevišķas pozīcijas finanšu tāmē vai samazinot tām paredzēto finansējumu.
  3. Projekta īstenotāji, izvērtējot objektīvos apstākļus Projekta realizācijā, ievērojot Projekta mērķi un Projekta aktivitāšu izpildes iespējamību, var veikt izmaiņas Projekta finanšu izdevumu tāmē, saskaņojot to ar Komisijas priekšsēdētāju.
  4. Projekta vadītājs nodrošina Projektā paredzamo aktivitāšu izpildi un sniedz atskaites par visām Projekta budžetā paredzētajām izmaksām, kā arī galējo atskaiti par Projekta īstenošanu Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļā atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”.
  5. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa informē Projekta īstenotājus par iesniedzamās atskaites noteikumiem un prasībām atbilstoši likumam „Par grāmatvedību”.
  6. Iesniegtā Projekta no pašvaldības pieprasāmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 600,00 EUR. Projekti ar lielāku finansējumu var būt izskatīti un apstiprināti ar atsevišķu domes lēmumu, ja vērtēšanas komisija sniedz savu atbalstu. Projektam var būt arī sponsoru līdzfinansējums. Šādos gadījumos Projekta budžetā – izdevumu tāmē jāuzrāda arī sponsoru līdzfinansējums.

 

 1.  PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANAS KĀRTĪBA 
  1. Komisija, vadoties pēc iesniegtās saturiskās atskaites, izvērtē Projektus 5 (piecās) pozīcijās:
 • projekta kvalitāte kopumā;
 • projekta apjoms;
 • projekta rezultāts un tā nozīmīgums sabiedrībai;
 • iesaistīto jauniešu skaits;
 • atskaites kvalitāte.

Katru pozīciju vērtē skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir zemākais, bet 5 augstākais vērtējums. Atbilstoši iegūtajiem punktiem Projektam piešķir pakāpi:

1.pakāpe 23 līdz 25 punkti;

2.pakāpe 19 līdz 22 punkti;

3.pakāpe 15 līdz 18 punkti;

4.pakāpe 5 līdz 14 punkti.

 1. Projektu īstenotājus, kuru Projekta vērtējums ir 15 punkti un vairāk, apbalvo ar atzinības rakstu un dāvanu karti. Komisija, atbilstoši iegūtajai pakāpei, nosaka dāvanu kartes summu:

1.pakāpes Projektiem līdz 70,00 EUR;

2.pakāpes Projektiem līdz 50,00 EUR;

3.pakāpes Projektiem līdz 30,00 EUR.

Maksimālo summu piešķir gadījumā, ja ir 2 Projekta iesniedzēji.

 1. Projektu īstenotājus, kuru Projekta vērtējums ir 14 punkti un zemāk, apbalvo ar atzinības rakstu, dāvanu karti nepiešķir.

                                                                                                                            

 1.  PAŠVALDĪBAS TIESĪBAS
  1. Publicēt Konkursā atbalstītos projektus (projekta nosaukums, iesniedzēja vārds, uzvārds, projekta vadītāja vārds, uzvārds, pārstāvētā iestāde) un īstenotos projektus (projekta nosaukums, iesniedzēja vārds, uzvārds, projekta vadītāja vārds, uzvārds, pārstāvētā iestāde, projekta izvērtēšanas pakāpe) pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv, jauniešu mājaslapā www.olainesjauniesiem.lv un informatīvajā izdevumā “Olaines Domes Vēstis”.
  2. Izmantot Projektu materiālus informējošiem un izglītojošiem nolūkiem ar atsauci uz Projektu.
  3. Uzņemt fotogrāfijas un video materiālus apbalvošanas pasākumā un publicēt Pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv, jauniešu mājaslapā www.olainesjauniesiem.lv, informatīvajā izdevumā “Olaines Domes Vēstis” un sociālajos kontos (facebook.com, twitter.com, instagram.com).
  4. Pieteikumā (1.pielikums) norādītos personas datus apstrādāt tikai Konkursa ietvaros.

 

 1. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2015.gada 28.janvāra nolikums Nr.1. “Olaines novada jauniešu projektu konkursa nolikums”.

 

 

 

 

Olaines novada jauniešu projektu konkursa nolikums

 

Projekta pieteikums forma (2021.gadam)

 

Ieteikumi veidlapas aipildīšanai

 

Atskaites forma (2021.gadam)

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)