Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2020.gada vasarā

No 19.maija līdz 22.maijam skolēni varēs iesniegt dokumentus skolēnu vasaras darbam!

Saraksts ar darbavietām pieejams šeit!

 

 

Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā 2020.gadā

 

Skolēnu nodarbinātības mērķis vasaras brīvlaikā – veicināt karjeras izglītību, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas un iepazīt Pašvaldības institūciju darbu nodarbinātības pasākumos Olaines novadā.

 

Skolēnu Nodarbinātības pasākumu uzdevumi:

 • sniegt Skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, darba iespējām nākotnē, iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā;
 • nodrošināt iespēju Skolēniem lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvdienas.

 

Pašvaldības pienākumi:

 • ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu noteikt Nodarbinātības pasākumu norises laiku;
 • izziņot informāciju par Nodarbinātības pasākumiem informatīvajā izdevumā „Olaines Domes Vēstis”, Olaines novada pašvaldības mājaslapā www.olaine.lv un pašvaldības mājaslapā jauniešiem www.olainesjauniesiem.lv;
 • slēgt Līgumus ar Nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem Skolēniem;
 • izmaksāt Skolēniem algu par faktiski nostrādātajām stundām, pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas, līdz desmitdaļām noapaļotu augstāko minimālās stundas tarifa likmi Nodarbinātības pasākumu norises laikā saskaņā ar Darba likuma (DL) 61.panta 2.punktu, 132.panta otrās daļas 3.punktu un 133.panta 2.punktu;
 • organizēt Skolēnu instruktāžu par darba aizsardzību;
 • organizēt apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

 

Koordinatora pienākumi:

 • izvērtēt Darbavietu iesniegtos pieteikumus un izraudzīties Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus Nodarbinātības pasākumus;
 • organizēt Skolēnu pieteikšanos un iesniegumu reģistrēšanu un izvērtēšanu;
 • pamatojoties uz Skolēnu iesniegumu, izvērtēt un piedāvāt noteiktu darbavietu;
 • organizēt Darbavietu, Skolēnu un viņu vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, tikšanos;
 • konstatējot Skolēna attiecīgu prasmju un iemaņu trūkumu vai nevērīgu attieksmi pret veicamo uzdevumu Nodarbinātības pasākumu laikā, izvērtēt iespēju noteiktā uzdevuma izpildē Skolēnu aizstāt ar citu.

 

Skolēna ​pienākumi:

 • iesniegt aizpildītu iesniegumu, sūtot to elektroniski uz e-pastu baiba.valdmane@olaine.lv, no 19.maija līdz 22.maijam, darba laikā no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00;
 • iesniegt  ārsta izziņa darba līguma slēgšanas brīdī;
 • ja ir apstiprināta darbavieta, Līguma slēgšanas brīdī iesniegt Pašvaldībai iesniegumu, kurā norādīta Līguma slēdzēja (Skolēna) banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt Skolēna algu;
 • veikt Darbavietas uzdoto uzdevumu noteiktajā apmērā, termiņā un pēc iespējas labākā kvalitātē;
 • neveikt pasākumus, kas varētu apdraudēt paša Skolēna un citu skolēnu veselību vai dzīvību;
 • ierasties uz Koordinatora organizēto tikšanos, lai iepazītos ar darba aizsardzības noteikumiem  un noslēgtu Līgumu;
 • ievērot darba aizsardzības prasības.

 

 Darbavietas pienākumi:

 • slēgt Vienošanos ar Pašvaldību par Skolēnu Nodarbinātības pasākumu organizēšanu;
 • nodarbināt Skolēnus ne vairāk kā 2 nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā;
 • ierādīt Skolēnam noteiktu Nodarbinātības pasākuma vietu, kas noteikta saskaņā ar noslēgto Vienošanos;
 • noteikt Skolēna Nodarbinātības pasākuma vadītāju, kurš uzraudzīs Skolēnu darbu;
 • veikt Skolēna darba laika uzskaiti;
 • instruēt par darba drošības prasībām, kuras jāievēro veicot Nodarbinātības pasākumus, nodrošināt darba aizsardzības noteikumiem atbilstošus apstākļus Nodarbinātības pasākumu veikšanai.

Skolēnu atlase Nodarbinātības pasākumiem:

 • Koordinatoram līdz 29. maijam pieteikumu iesniegšanas secībā noteikt tos 49 Skolēnus, kas ieguvuši darbavietu Nodarbinātības pasākumos.
 • Skolēnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Olaines novada administratīvajā teritorijā (vai vismaz vienam no Vecākiem), bet kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, nodarbināt reģistrācijas kārtībā pēc Olaines novada vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestāžu Skolēnu nodarbināšanas.
 • Prioritāri vietas piešķirt tiem Skolēniem, kas brīvprātīgajā darbā Olaines novadā atbilstoši „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijām Olaines novadā” ir nostrādājuši vismaz 30 stundas.
 • Koordinatoram lēmumu Skolēniem nosūtīt elektroniski uz iesniegumā norādītajām e-pasta adresēm.

 

*Informējam, ka  skolēnu vasaras nodarbinātība var tikt atcelta, ja valstī tiks pieņemti jauni piesardzības pasākumi saistībā ar Covid-19

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)