Kafija ar politiķiem'12

03.01.2013

23. oktobra pēcpusdienā pirmo reizi Olaines novadā norisinājās neformālā diskusija „Kafija ar politiķiem”. Jaunolainē Olaines sākumskolā uz tikšanos bija ieradušies 10 Olaines novada deputāti, 8 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki un 17 jaunieši, lai neformālā vidē pārrunātu dažādus jauniešiem aktuālus jautājumus.

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu, lai neformālā gaisotnē pārrunātu abām pusēm aktuālus jautājumus, veicinātu savstarpējo sadarbību un ideju apmaiņu.

 

Tikšanās laikā tika diskutēts par:

 • veidiem kā vislabāk saliedēt dažādu tautību, vecumu un interešu jauniešus Olaines novadā;
 • jauniešu darba iespējām novadā;
 • jauniešu iniciatīvu centra izveidi;
 • vai un kāpēc Olaines novadā ir nepieciešama jauniešu konsultatīvā padome;
 • jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām Olaines novadā.

 

Diskusijas dalībnieki sadalījās piecās grupās un sēdās pie sarunu galdiem, lai uzklausītu viens otru un kopīgi rastu risinājumus. Norisinājās pieci sarunu raundi, lai katram dalībniekam būtu iespēja izteikties par visām tēmām.

Turpinājumā ir apkopotas diskusiju laikā izskanējušās idejas.

 

Kā vislabāk saliedēt dažādu tautību, vecumu un interešu jauniešus Olaines novadā?

Diskutējot radās ideja par skolēnu apmaiņas programmu starp Olaines skolām, piemēram, projektu nedēļas laikā. Kā arī ideja par to, ka nepieciešams rīkot OMTK jauno studentu sagaidīšanas pasākumus, lai viņi ātrāk spētu adoptēties Olainē, lai viņi vairāk iesaistītos pilsētas un novada aktivitātēs, kā arī, lai viņiem rastos priekšstats par novada vēsturi, tradīcijām utt.

Jaunieši izteica domu, ka lai saliedētu skolēnus sporta pasākumu laikā varētu veidot jauktās komandas no katras skolas skolēniem.

No tā, ka diskusiju dalībnieki ieteica, rīkot kopīgas diskotēkas, izbraucienus, pārgājienus, treniņus, sporta pasākumus, valodas apmācības, diskusijas, projektus, teātra izrādes, labdarības pasākumus, vasaras nometnes, talkas u.tml., var secināt, ka galvenais atslēgas vārds ir „kopīgus”.

 

Jauniešu darba iespējas novadā

Jaunieši iestājās par to, ka skolēniem ir nepieciešams dot iespēju strādāt darbu vasarā. Ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, var secināt, ka pārsvarā skolēniem tiek piedāvāta teritorijas labiekārtošana, bet kā uzsvēra paši jaunieši, arī tā ir pieredze, jo jebkurš darbs disciplinē. Protams, jaunieši vēlētos strādāt ne tikai fizisku darbu, bet arī intelektuālu darbu, lai iegūtu pieredzi priekšdienām, piemēram, rīkot pasākumus. Radās ideja par to, ka konkursa kārtībā labākais projekts par pasākuma rīkošanu iegūst finansējumu.

Jaunieši iestājās par to, lai visiem tiktu dota vienāda iespēja dabūt darbu, lai maznodrošinātajiem netiktu izvirzīti īpaši kritēriji.

Iespējamās darba vietas varētu būt:

 • pašvaldība un pašvaldības iestādes (bibliotēkas, muzejs, kultūras un sporta centrs, Olaines ūdens un siltums)

Jaunieši varētu palīdzēt labiekārtot teritoriju (arī Mežezera un Mežaparka teritorijas), palīdzēt dažādos organizatoriskajos darbos kultūras un sporta centros, izlīmēt afišas/ uzturēt kārtībā afišu dēļus. Tika atzīmēts, ka vasaras mēnešos pašvaldībām ir jāizvēlas nodarbināt jauniešus nevis simtlatniekus.

 • privātos uzņēmumos

ņemot vērā citu pašvaldību pieredzi, pašvaldībai vajadzētu segt izmaksas darbinieku- skolnieku algai, bet uzņēmumam nodokļus.

 

Jauniešu iniciatīvu centra izveide

Gandrīz visi bija pārliecināti, ka jauniešu iniciatīvu centrs ir nepieciešams. Jo tā būtu vieta (vienota telpa):

 • lietderīgai brīvā laika pavadīšanai (tādā veidā varētu izvairīties no nevēlamiem jauniešu brīvā laika pavadīšanas veidiem, tas varētu būt sava veida preventīvais darbs);
 • kur satikties, sadraudzēties un apmainīties ar idejām, problēmām un uzskatiem;
 • kur pats jaunietis varētu iesaistīties pasākumu rīkošanā/ projektu rakstīšanā;
 • kur realizēt neformālo izglītību (apmācības, seminārus);
 • kur būtu pieeja datoram, internetam u.tml.;
 • organizāciju tikšanās vieta;
 • labās prakses piemēri (piemēram, projekti)/ bibliotēka.

Lai sasniegtu mērķi ir nepieciešami ieinteresēti jaunieši (kas mums noteikti ir), vieta (kas varētu būt Līvānu māja Jelgavas iela galā) un finansējums (kas varētu būt pašvaldības un/ vai ES fondu).

Tika nolemts, ka tuvākajā laikā tiks izveidota jauniešu organizācija, apzinātas iespējas iegūt finansējumu un ka tiks pārliecināti visi tie pašvaldības un domes pārstāvji, kuri vēl šaubās, ka jauniešu iniciatīvu centrs ir nepieciešams.

 

Vai un kāpēc Olaines novadā ir nepieciešama jauniešu konsultatīvā padome?

Šis bija vissarežģītākais jautājums, jo daudzi nezināja, kas ir jauniešu konsultatīvā padome, kādi ir tās mērķi un uzdevumi, arī īsais skaidrojums, kas tika sniegt pirms diskusiju uzsākšanas nelīdzēja. Dalībniekiem bija grūti nošķirt jauniešu konsultatīvā padomes, jauniešu domes un jauniešu padomes atšķirības. Šajā jautājuma diskusijas dalībnieku domas dalījās vieni teica, ka šāda padome ir nepieciešama, jo tas veicinātu sadarbību un saskaņotu darbu starp jauniešiem, pašvaldību un tās iestādēm, savukārt otra puse iebilda, ka tāda nav nepieciešama.

Tika pieņemts lēmums, ka jauniešu konsultatīvā padome netiks veidota, bet, ka reizi mēnesī jaunieši no skolu parlamentiem un organizācijām varēs tikties ar pašvaldības, pašvaldības iestāžu un domes darbiniekiem un risināt aktuālos jautājums.

 

Jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Olaines novadā- kā tās dažādot un uzlabot?

Nepieciešams pasākumus rīkot ne tikai Olainē, bet arī novadā, piemēram, ieviest „ceļojošo” pasākumu, kas katru gadu vai mēnesi notiktu kādā citā apdzīvotā vietā Olaines novadā.

Radās ideja par lekciju ciklu jauniešiem- tās norisinātos neformālā gaisotnē par jauniešiem interesējošām tēmām.

Tika atzīmēts, ka svarīgi ir regulāri veikt aptaujas par to, kas jauniešiem ir aktuāls un pēc pasākumiem interneta vidē (Olaines mājaslapā, sociālajos tīklos) aptaujāt jauniešus par to, kāds ir viņu viedoklis par to, ko būtu nepieciešams uzlabot.

Nepieciešams atjaunot jauniešiem domātās atpūtas vietas, piemēram, sakārtot peldvietas visā novada.

 

Diskusija noritēja pozitīvā gaisotnē, izskanēja daudz labu un nākotnē īstenojamu ideju! 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)