Kafija ar politiķiem'13

28.10.2013

24. oktobra pēcpusdienā, kafijai un tējai kūpot, jau otro reizi Olaines novadā norisinājās neformālā diskusija „Kafija ar politiķiem”. Olaines Vēstures un mākslas muzejā uz tikšanos bija ieradušies 6 Olaines novada deputāti, 9 pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbinieki un 22 jaunieši, lai neformālā gaisotnē pārrunātu dažādus jauniešiem aktuālus jautājumus.

Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu, lai veicinātu sadarbību un ideju apmaiņu.

 

Pēcpusdiena sākās ar atskatu uz paveiktajiem darbiem par pagājušajā gadā diskutētajiem jautājumiem „Kafijā ar politiķiem”. Turpinājumā jaunieši no neformālās grupas „Sinerģija”, kas ar pašvaldības atbalstu partnerībā ar Slovākijas jauniešiem realizēja projektu „Ideāls jauniešu centrs”, bija sagatavojuši interaktīvu prezentāciju par projekta rezultātiem. Tas ļāva dalībniekiem vēlāk efektīvāk iesaistīties diskusijā par jauniešu iniciatīvu centra izveides iespējām Olainē.

 

Pēc ievada daļas diskusijas dalībnieki sēdās pie sarunu galdiem, lai uzklausītu viens otru un kopīgi rastu risinājumus problēmām. Norisinājās pieci sarunu raundi, lai katram dalībniekam būtu iespēja izteikties par visām tēmām. 

 

  1. Jauniešu iniciatīvu centra (JIC) izveides iespējas Olainē.

            Pagājušajā gadā diskusijas dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams JIC. Šogad klātesošie tika informēti par jauniešu apmaiņas projekta „Ideāls jauniešu centrs” rezultātu- ideāla jauniešu iniciatīvu centra koncepciju, un šoreiz tika vairāk diskutēts par to, kur Olainē varētu atrasties JIC un kādām būtu jābūt nākamajām darbībām, lai JIC projekts tiktu realizēts.

            Pēc lielām diskusijām par to, kurā vietā varētu atrasties JIC, tika secināts, ka tai vajadzētu būt atsevišķai ēkai, jo tad ne tikai iekšpusi, bet arī mājas ārpusi būs iespējams veidot jauniešus piesaistošu. Atsevišķa māja jauniešiem nodrošinātu neatkarības sajūtu, kas šajā vecumā ir ļoti svarīga. Kā vispiemērotākā vieta tika izvēlēta Jelgavas iela10. Izskanēja ideja, ka, iespējams, jauniešu centru varētu būvēt kopā ar Tehniskās jaunrades centru (2 atsevišķas iestādes vienā ēkā). Pašlaik šis virziens Latvijā un pasaulē kļūst arvien populārāks, bet Olainē vēl netiek attīstīts.

            Lai virzītu ideju par JIC, tika nolemts prezentēt jauniešu apmaiņas projekta „Ideāls jauniešu centrs” rezultātu- ideāla jauniešu iniciatīvu centra koncepciju deputātiem kādā no domes sēdēm.

 

  1. Drošība Olaines novadā.

            Risinājumi tika meklēti galvenokārt 3 problēmām: huligānismam, fiziskajai drošībai un alkohola tirdzniecībai naktīs.

            Diskusijas dalībnieki uzsvēra, ka ar huligānismu un citām problēmām varētu palīdzēt cīnīties kameras, kuras drīzumā arī plānots izvietot pilsētā. Jauniešiem vajadzētu parādīt savu nostāju pret huligānismu un turpināt realizēt jauniešu projektus, līdzīgus projektam „Olaine- tīrā pilsēta”. Būtu labi, ja jauniešiem, kas pieķerti huligānismā, būtu jāveic piespiedu darbs apkārtnes uzkopšanā.

            Arī fizisko drošību varētu uzlabot kameru esamība, to uzraudzība un operatīva policijas rīcība. Lai mazinātu konfliktus starp jauniešiem, nepieciešams turpināt darbu pie integrācijas un sadraudzības veicināšanas. Lai būtu lielāka drošības sajūta un lai mazinātu arī huligānisma risku, nepieciešams pilnveidot apgaismojuma sistēmu, piemēram, Cukurciemā.

Lai parādītu attieksmi pret alkohola tirdzniecību naktīs, varētu notikt parakstu vākšana.

            Kā trīs tuvākajā laikā nepieciešamās darbības tika noteiktas:

1)      jauniešu un policijas sadarbības sanāksmes;

2)      iedzīvotāju aptauja;

3)      pašvaldības policijas kampaņa, popularizējot tālruni un informāciju, kādos gadījumos jāvēršas pašvaldības policijā. Policijai jāveicina iedzīvotāju pilsoniskā apziņa, mudinot ziņot par pārkāpumiem.

 

  1. Pasākumi jauniešu integrācijas veicināšanai.

Diskutējot radās ideja, ka, gan veicot brīvprātīgo darbu, gan piedaloties vasaras nodarbinātības pasākumos, jauniešus no dažādām skolām vajadzētu sadalīt komandās, kurās būtu skolēni no katras skolas. Tāpat arī sporta pasākumu laikā varētu veidot jauktās komandas.

Jaunieši vēlētos, lai tupinātos šogad aizsāktie saliedēšanas pasākumi starp skolu jauniešiem un lai tie notiktu ne tikai starp vidusskolēniem, bet arī jaunākiem skolēniem. Pasākumu laikā vajadzētu iekļaut spēles, kurās nedrīkst runāt, bet jākomunicē ar žestu palīdzību. Tāpat tika ieteikts realizēt projektus, kur iesaistītas visas 3 novada skolas. Varētu notiks latviešu valodas vakari, kur jaunieši savā starpā varētu sarunāties par dažādām tēmām.

Tika uzsvērts, ka ir svarīgi, lai pasākumi notiktu neitrālā vidē.

 

  1. Vidusskolēnu piesaiste Olaines novada skolām.

            Skolēni atzina, ka viņiem ir svarīgas iespējas, ko skola piedāvā pēc stundām. Skolām katru gadu būtu nepieciešams sekot līdzi jauniešu vēlmēm un piedāvāt jaunus pulciņus, īpaši valodas, jo tās jauniešiem šķiet ļoti saistošas. Būtu nepieciešams piedāvāt pulciņos piedalīties ne tikai savas skolas skolēniem, bet arī citiem.

            Skolēniem patīk jaunas metodes, tāpēc būtu svarīgi iespēju robežās iesaistīt neformālo izglītību stundu satura bagātināšanā, kā arī piesaistīt gados jaunus skolotājus, kuriem ir jaunas idejas un metodes. Skolotājiem regulāri jāpameklē semināri, lai darbā varētu ieviest jaunas metodes.

            Svarīgi ir visu laiku strādāt pie skolas prestiža un reklāmas, popularizējot skolu sasniegumus. Jaunieši atzina, ka būtu interesanti uzzināt, ko Olaines skolu absolventi ir sasnieguši un kā skolā iegūtās zināšanas to ir veicinājušas.

 

  1. Jauniešu iesaiste kultūras norisēs Olaines novadā.

            Diskusiju dalībnieki vienojās, ka, lai piesaistītu jauniešus kultūras norisēm, ir nepieciešami dažāda veida uzlabojumi:

1)      modernizēt iestādes (kultūras namus, muzeju, bibliotēkas), ieviešot jaunas tehnoloģijas un modernizējot esošās (piemēram, interaktīvas izstādes muzejā),lai jauniešiem būtu interese apmeklēt šīs iestādes.

2)      pilnveidot esošos pasākumus, piemēram, apvienojot izklaidi ar nopietnu pasākumu: sarunu vakaru ar novusa turnīru, diskusiju vakaru ar diskotēku;

3)      izmantot pasākuma reklamēšanai gan masu medijus, sociālos portālus, gan skrejlapas, gan tiešo reklāmu- izplatot informāciju mutiski, sūtot informāciju uz e-pastu.

            Pasākumos gan skolās, gan novadā kopumā vajadzētu iesaistīt visu 3 skolu jauniešus. Radās arī ideja, ka ir jāveido sadarbība ar skolotājiem, kuri par kultūras notikumiem novadā liek rakstīt recenzijas.

Diskusija noritēja draudzīgā gaisotnē, un izskanēja daudz labu nākotnē īstenojamu ideju!

Jaunieši izsaka lielu pateicību deputātiem I. Purviņai, L.Gulbei, I. Novohatjko, J. Klievēnam, G. Ritumam, A. Greidānam, kas rada iespēju piedalīties diskusijā „Kafija ar politiķiem”.

Agnese Kalniņa,
Olaines novada jaunatnes lietu speciāliste 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)