Skolēnu nodarbinātības pasākumi 2017.gada vasarā

 

 

 

 

Darba vietu piedāvājums un skaits

NR.

IESTĀDE

AMATS UN VEICAMIE DARBI

PERIODS

VIETU SKAITS

1.

PII “Zīle”

Kūdras iela 9, Olaine

Skolotāja palīga palīgs Palīdzēt nomazgāt traukus, izmazgāt grīdu

visi

16 (4+4+4+4)

 

2.

Olaines bibliotēka

Zemgales iela 24, Olaine

Bibliotekāra palīgs

Darbs grāmatu krājumā, grāmatu remonts, grāmatu kārtošana, preses izdevumu iesiešana.

visi

8 (2+2+2+2)

3.

Olaines bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa

Kūdras iela 16, Olaine

Bibliotekāra palīgs

Darbs grāmatu krājumā, grāmatu remonts, grāmatu kārtošana, preses izdevumu iesiešana.

visi

4 (1+1+1+1)

4.

Gaismu bibliotēka

Gaismas iela 1-1, Stūnīši

Bibliotekāra palīgs

Darbs grāmatu krājumā, grāmatu remonts, grāmatu kārtošana, preses izdevumu iesiešana.

2.,3.

2 (1+1)

5.

Jaunolaines bibliotēka

Meža iela 2, Jaunolaine

Bibliotekāra palīgs

Darbs grāmatu krājumā, grāmatu remonts, grāmatu kārtošana, iesiešana.

4.

1

6.

Jaunolaines Kultūras nams

Meža iela 2, Jaunolaine

Pasākumu organizatora palīgs

Darbs pie pasākumu organizēšanas.

3., 4.

3 (1+2)

7.

Olaines Kultūras nams

Zeiferta iela 11, Olaine

Pasākumu organizatora palīgs

Darbs pie pasākumu organizēšanas.

4.

2

8.

Olaines Vēstures un mākslas muzejs

Zemgales iela 33, Olaine

Muzejpedagoga palīgs

Darbs pie ekspozīciju, izstāžu veidošanas, muzejpedagoģisko programmu un nodarbību plānošanas, materiālu sagatavošanas.

Muzeja vecākā speciālista palīgs

Darbs pie ekspozīciju, izstāžu veidošanas, darbs ar muzeja krājuma materiāliem, to sistematizēšana un vēsturiskā apraksta veidošana.

Krājumu glabātāja palīgs

Darbs ar kolekciju kartiņām, to atjaunošana pilnveidošana, krājuma priekšmetu aprakstu digitalizēšana.

1. un 2.

 

 

visi

 

 

3. un 4.

2 (1+1)

 

 

4 (1+1+1+1)

 

 

2 (1+1)

 

 

9.

PII “Dzērvenīte”

Zemgales iela 39, Olaine

Sētnieka palīgs

Uzkopšanas un dārza darbi.

1. un 4.

4 (2+2)

10.

Olaines 1. vidusskola

Zeiferta iela 4, Olaine

Bibliotekāra palīgs

Bibliotēkas mācību grāmatu sakārtošana jaunajam mācību gadam. Skolas muzeja arhīva kārtošana un uzskaite.

3.

2

11.

Olaines Jauniešu centrs “Popkorns”

Veselības iela 7, Olaine

Jaunatnes darbinieka palīgs

Darbs pie pasākumu organizēšanas.

4.

2

12.

Olaines Sporta centrs

Zemgales iela 33a

Sporta būvju uzrauga palīgs Olaines slidotavā (Kūdras iela 5)

Sporta būvju uzrauga palīgs Olaines stadionā (Zeiferta iela 4)

Uzturēt kārtībā un uzkopt sporta objektus.

visi

1. un 4.

 

4 (1+1+1+1)

4 (2+2)

 

 

 

Ņem vērā, ka darbavietas tiek iedalītas pēc pieteikumu iesniegšanas secības!


 

Skolēna pieteikuma veidlapa

Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines nova

 

 

Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Olaines novadā

 

I Vispārīgie jautājumi

1.      Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā (turpmāk tekstā – noteikumi).

2.      Skolēnu nodarbinātības mērķis vasaras brīvlaikā – veicināt karjeras izglītību, radot iespēju 15 līdz 17 gadu vecumu sasniegušiem skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas un iepazīt pašvaldības institūciju darbu, organizējot nodarbinātības pasākumus Olaines novadā laika posmā no 2017.gada 3.jūlija līdz 2017.gada 25.augustam.

3.      Noteikumos izmantotie termini:

3.1.  Skolēni – jaunieši vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs Olaines novadā un kuru dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu dzīvesvietām) deklarēta Olaines novada teritorijā.

3.2.  Pašvaldība – Olaines novada pašvaldība, kas organizē nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā.

3.3.  Darba devējs – Olaines novada pašvaldības iestādes, kas slēdz vienošanos ar Pašvaldību par konkrētu zināšanu un prasmju apguves organizēšanu Skolēniem vasaras prakses laikā atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīviem aktiem.

3.4.  Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā – noteiktu zināšanu un prasmju apguve, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajiem Skolēnu darba ierobežojumiem, kas nav kaitīgi Skolēna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

3.5.  Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā darba laiks – ne vairāk kā 4 stundas dienā un 20 stundas nedēļā.

3.6.  Līgums par nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā veikšanu – Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši noformēts rakstveida darba līgums starp Skolēnu un Pašvaldību.

3.7.  Vienošanās par nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā – rakstveida līgums starp Pašvaldību un Darba devēju par nodarbinātības pasākumu nodrošināšanu noteiktam Skolēnu skaitam vasaras brīvlaikā, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.      Skolēnu nodarbinātības vasaras brīvlaikā uzdevumi:

4.1.  sniegt Skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu, iespēju gūt pirmo praktisko pieredzi profesionāļu uzraudzībā;

4.2.  lietderīgi pavadīt mācību gada vasaras brīvdienas.

5.      Nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizācijas kārtība:

5.1.       nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā finansē, koordinē un kontrolē Pašvaldība;

5.2.       nodarbinātības pasākumus nodrošina Darba devējs;

5.3.  nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti reģistrācijas kārtībā reģistrētiem 60 Skolēniem;

5.4.  nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā iesaistītie Skolēni strādā 2 nedēļas, 4 stundas dienā (nepilnu darba dienu), 20 stundas nedēļā, saņemot stundas tarifa likmi 2,60 EUR apmērā pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu nomaksas par faktiski nostrādātajām stundām;

5.5.  informācija par Skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā tiek publiskota izdevumā „Olaines Domes vēstis”, Olaines novada pašvaldības mājas lapā www.olaine.lv un pašvaldības mājas lapā jauniešiem www.olainesjauniesiem.lv.

 

II Iesaistīto pušu pienākumi

 

6.      Pašvaldības pienākumi:

6.1.  uzdot jaunatnes lietu speciālistam (turpmāk tekstā – Koordinators) organizēt un vadīt nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā procesu;

6.2.  slēgt darba līgumus ar nodarbinātības pasākumos iesaistītajiem Skolēniem;

6.3.  veikt finansēšanu apstiprinātā budžeta ietvaros;

6.4.  organizēt izglītojamo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.

7.      Koordinatora pienākumi:

7.1.  izvērtēt Darba devēju saņemtos piedāvājumus un izraudzīties Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus Skolēnu nodarbinātības pasākumus;

7.2.  slēgt Vienošanos starp Pašvaldību un Darba devēju;

7.3.  organizēt Skolēnu pieteikšanos un pieteikumu anketu – iesniegumu reģistrāciju un izvērtēšanu;

7.4.  pamatojoties uz Skolēnu pieteikumu anketu – iesniegumu un ārsta izziņu, izvērtēt un piedāvāt noteiktu darbavietu;

7.5.  organizēt Darba devēju, Skolēnu un viņu vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, tikšanos (turpmāk tekstā – Vecāki);

7.6.  kontrolēt Vienošanās starp Darba devēju un Pašvaldību un Līguma starp Pašvaldību un Skolēnu izpildi;

7.7.  konstatējot Skolēna attiecīgu prasmju un iemaņu trūkumu vai nevērīgu attieksmi pret veicamo uzdevumu nodarbinātības pasākumu laikā, izvērtēt iespēju noteiktā uzdevuma izpildē Skolēnu aizstāt ar citu.

8.      Skolēna pienākumi:

8.1.  personīgi iesniegt skolēna aizpildītu pieteikuma anketu-iesniegumu (Pielikums Nr.1) un ārsta izziņu par veselības stāvokli Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā. Dokumenti jāiesniedz laikā no 2017.gada 2.maija līdz 12.maijam, ieskaitot;

8.2.  ja ir apstiprināta darbavieta, iesniegt iesniegumu, kurā norādīta darba līguma slēdzēja (Skolēna) banka un bankas konts, uz kuru pārskaitīt Skolēna algu;

8.3.  veikt Darba devēja uzdoto uzdevumu noteiktajā apmērā, termiņā un pēc iespējas labākā kvalitātē;

8.4.  neveikt pasākumus, kas varētu apdraudēt paša Skolēna un citu skolēnu veselību vai dzīvību;

8.5.  ievērot darba aizsardzības prasības;

8.6.  ierasties uz Koordinatora organizēto tikšanos, lai iepazītos ar darba drošības un ugunsdrošības noteikumiem un noslēgtu darba līgumu.

9.      Darba devēja pienākumi:

9.1.  rakstiski iesniegt pieteikumu (Pielikums Nr.2) no 2017.gada 10.aprīļa līdz 21.aprīlim pašvaldības Koordinatoram, norādot nodarbināmo Skolēnu skaitu;

9.2.  noslēgt Vienošanos ar Pašvaldību par Skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā organizēšanu. Pirms darba līguma slēgšanas Darba devējs ir tiesības pārbaudīt Skolēna iesniegto informāciju un atteikt Skolēnu nodarbināt, ja viņš ir sniedzis nepatiesu informāciju;

9.3.  ierādīt Skolēnam noteiktu nodarbinātības pasākuma vietu, kas noteikta saskaņā ar noslēgto Vienošanos ar Pašvaldību;

9.4.  noteikt Skolēna nodarbinātības pasākuma vadītāju, kurš uzraudzīs Skolēnu darbu;

9.5.  veikt Skolēna darba laika uzskaiti;

9.6.  instruēt par darba drošības prasībām, kuras jāievēro veicot nodarbinātības pasākumus, nodrošināt darba aizsardzības noteikumiem atbilstošus apstākļus nodarbinātības pasākumu veikšanai;

9.7.  ziņot Koordinatoram par Skolēna nodarbinātības pasākumu norisi;

9.8.  sniegt Koordinatoram informāciju par Skolēna nostrādāto laiku darba līguma pēdējā darba dienā.

 

III Skolēnu atlase nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā

10.  Koordinators izvērtē saņemtos Skolēnu iesniegtos pieteikumus – anketas, kas iesniegti 8.1.punktā norādītajā termiņā ar klāt pievienotiem noteiktajiem dokumentiem.

11.  Koordinators līdz 2017.gada 26.maijam pieteikumu iesniegšanas secībā nosaka tos Skolēnus, kas ieguvuši darbavietu vasaras brīvlaikā.

12.  Nodarbinātības pasākumi tiek nodrošināti reģistrācijas kārtībā reģistrētiem 60 Skolēniem. Skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta (vai vismaz viena no vecāku vai aizbildņu deklarētajām dzīvesvietām) ir Olaines novadā, bet kuri mācās citu pašvaldību vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādēs, tiks nodarbināti reģistrācijas kārtībā pēc Olaines novada vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestāžu Skolēnu nodarbināšanas.

13.  Prioritāri vietas tiek piešķirtas tiem Skolēniem, kas brīvprātīgajā darbā Olaines novadā atbilstoši „Jauniešu Brīvprātīgā darba pieredzes apliecināšanas vadlīnijām Olaines novadā” ir nostrādājuši vismaz 30 stundas.

14.  Koordinators informē Skolēnu un viņa vecākus par  viņa nodarbinātības pasākumu rezultātiem. 

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)